Offerte- en factuurvoorwaarden

Artikel 1

De offerte is aanpasbaar ingeval van wijziging van keuze materialen, afmetingen of bijkomende opdrachten gevraagd door de klant, zoals die klant is vermeld op de offerte. Aanpassingen in de offerte kunnen aanleiding geven tot meerprijzen.

Ter beschikking gestelde prijslijsten of technische gegeven gelden uitsluitend als inlichting en brengt geen verbintenissen in hoofde van DC WULLAERT mee.

De vermelde datum van levering of plaatsing goederen in de offerte is louter indicatief, niet bindend. DC WULLAERT is niet gehouden tot schadevergoeding wegens laattijdige levering of plaatsing en geeft de klant geen recht om te overeenkomst te verbreken.

Artikel 2

De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na goedkeuring van voorafgaande offerte, die geldig blijft gedurende dertig dagen.

Elke bestelling heeft de aanvaarding van de algemene factuurvoorwaarden door de klant tot gevolg.

Bestelde goederen worden nooit teruggenomen of omgeruild.

In geval van plaatsing in regie wordt het uurloon aangerekend vanaf vertrek tot aankomst bij werkhuizen DC WULLAERT.

Artikel 3

Facturen moeten betaald worden binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Betalingen na deze termijn leveren van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het achterstallig bedrag een intrest van 10 % per jaar op, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallig factuurbedrag (met min. van € 75,00) als schadebeding.

In geval van laattijdige betaling kunnen de werken, na aangetekende ingebrekestelling, worden stilgelegd voor zover de klant niet overgaat tot betaling binnen de vijf werkdagen na ingebrekestelling.

Gedeeltelijke levering op plaatsing kan aanleiding geven tot facturatie.

Artikel 4

Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten gemotiveerd en per aangetekend schrijven geschieden binnen de acht kalenderdagen na de levering, de uitvoering of facturatie. Bij gebreke hieraan worden de levering, uitvoering of facturatie geacht aanvaard te zijn.

DC WULLAERT is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode.

Eventuele verborgen gebreken dienen door de klant gemeld te worden binnen één maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken in rechte ingeroepen worden.

Artikel 5

De ingebruikneming van de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit.

Artikel 6

Alle geleverde en geplaatste materialen blijven eigendom van DC WULLAERT tot op het ogenblik van integrale betaling. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden alle risico’s betreffende de goederen aan de klant overgedragen vanaf levering of plaatsing.

Artikel 7

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding t.b.v. 25 % van het totaalbedrag van de bestelling, dan wel van de nog uit te voeren werken. In geval van verbreking dienen reeds voorbereide of uitgevoerde werken en verschafte materialen steeds integraal door de klant betaald te worden.

Artikel 8

Indien DC WULLAERT zelf de overeenkomst tussen partijen niet nakomen, heeft de klant – indien deze een consument betreft – recht op een gelijkwaardige vergoeding als diegene die DC WULLAERT van de klant kan vragen als zij de overeenkomst niet naleeft.

Artikel 9

De klant dient er zorg voor te dragen dat de werf steeds toegankelijk en vrij is op de afgesproken werkdagen. Is dit niet het geval door toedoen van de klant, dient zij in te staan voor de nutteloze verplaatsingen en verloren werkuren van DC WULLAERT. Goederen die niet kunnen geleverd of geplaatst worden om redenen onafhankelijk van de wil van DC WULLAERT worden voor hun totaliteit gefactureerd.

Artikel 10

In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de vennootschapszetel van DC WULLAERT bevoegd. In geval de klant een consument is én wanneer er door DC WULLAERT een procedure opgestart wordt, is naar de keuze van DC WULLAERT de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van levering, behoudens andersluidende overeenkomst.

Kwaliteit primeert

Wij werken volgens de regels van de kunst en kiezen steeds voor de meest kwalitatieve materialen. Zo creëren we een duurzaam eindresultaat waar je zorgeloos op kunt vertrouwen.

Een persoonlijke en eerlijke service zijn bij ons van groot belang. Daar kun je op rekenen: voor, tijdens en na de werken.

Jouw offerte binnen de 48 uur

Wens je graag een offerte voor jouw project? Vul ons offerteformulier in of stuur je aanvraag naar dave@dcwullaert.be. We bezorgen je zo snel mogelijk een offerte op maat!

playlist_add_check